ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 مریم محمودیان کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 03441522094
2 عباس بهزادی کندازی کارشناس پژوهش و امور فناوری 03441522042
3 عصمت هاشمی مدنی کارشناس مسئول کتابخانه 03441522083
4 محسن بارانی کارشناس مسئول انفورماتیک 03441522043
5 سعید پورگلزاری کارشناس مرکز کامنپیوتر 03441522043
6 بدرالسادات فانیان کارشناس فارع التحصیلی 03441522080
7 سمیه حبیبی کارشناس فارغ التحصیلی 03441522080
8 مهناز وحیدی کارشناس خدمات ماشینی 03441522080
9 سعیده عرب زاده کارشناس نقل و انتقالات 03441522080
10 رضا صادقی کارشناس خدمات ماشینی 03441522080
11 پروین صادقی کارشناس دبیرخانه و بایگانی 03441522080
12 زهره عتیقی کارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران 03441522056
13 الهام علیرضازاده کارشناس گروه آموزشی مهندسی مکانیک 03441522052
14 سیما معصومی کارشناسی گروه های آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر و مهندسی شیمی 03441522082
15 فاطمه اسدی کارشناس گروه های آموزشی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 03441522045