مدیر امور آموزشی

   نام و نام خانوادگی: مهدی دهقانیان

گروه آموزشی: ریاضی و علوم کامپیوتر

رتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیک: mdehghanian@sirjantech.ac.ir

 شماره تماس (داخلی): 065

دانلود رزومه علمی

 

 

مدیر امور پژوهشی و پایان نامه

نام و نام خانوادگی: حکیمه عباسلو

گروه آموزشی: مهندسی عمران   

رتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیک: abbaslou@sirjantech.ac.ir

 شماره تماس (داخلی): ۰۴۲

دانلود رزومه علمی