فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم سنوات ترم 5 کارشناسی ارشد_2 دانلود (111.1k)
فرم شماره 18 - تولیدات علمی دانلود (33.7k)
فرم شماره 11 - ارزیابی دانلود (18.2k)
فرم شماره 12 - صورت جلسه دفاع دانلود (27.0k)
فرم شماره ۹ - دعوت نامه نماینده تحصیلات تکمیلی دانلود (24.0k)
فرم شماره 7 - درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری دانلود (14.9k)
فرم شماره 15 - فرم بررسی لوح فشرده و پایان‌نامه جهت مطابقت با مفاد راهنمای تدوین پایان‌نامه دانلود (34.0k)
فرم شماره 14 - تحویل پایان نامه دانلود (36.5k)
فرم شماره 13 - فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع دانلود (32.0k)
فرم شماره 10 - دعوت استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده جهت حضور در جلسه دفاع دانلود (15.3k)
فرم شماره 8 - درخواست داوری پایان نامه دانلود (36.5k)
فرم شماره 6 - صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دانلود (38.0k)
فرم شماره 5 - درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (35.0k)
فرم شماره 4 - معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکده دانلود (32.5k)
فرم شماره 3 - معرفی استاد راهنما یا استاد مشاور خارج از دانشکده دانلود (33.5k)
فرم شماره 2 - صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانلود (35.6k)
فرم شماره 1 - تعیین استاد راهنما دانلود (43.0k)