مدیر امور آموزشی

   نام و نام خانوادگی: مهدی دهقانیان

گروه آموزشی: ریاضی و علوم کامپیوتر

رتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیک: mdehghanian@sirjantech.ac.ir

 شماره تماس (داخلی): 065

دانلود رزومه علمی

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی و پایان نامه

نام و نام خانوادگی: محمدجواد محمودآبادی

گروه آموزشی: مهندسی مکانیک

رتبه دانشگاهی: دانشیار

پست الکترونیک: mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

 شماره تماس (داخلی):