آئین نامه آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94 و پس از آن دانلود (1,925.8k)
دستورالعمل هدایت پایان نامه ها دانلود (288.4k)
آئین نامه حمایت از طرح دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانلود (151.5k)
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (161.0k)
آئین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال های تحصیلی 1391 الی 1393 دانلود (2,394.7k)