آئین نامه آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94 و سال های پس از آن دانلود (1,136.0k)
آئین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال های تحصیلی 1391 الی 1393 دانلود (2,394.7k)
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (161.0k)
آئین نامه حمایت از طرح دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانلود (151.5k)
دستورالعمل هدایت پایان نامه ها دانلود (288.4k)